Vedtægter

 • 1 Navn

Foreningens navn er: Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub

Foreningens hjemsted er: Ballerup Kommune

 

 • 2 Formål

 Foreningens formål er, med danske, europæiske og internationale film som virkemiddel,

– at udvikle børn og unges livsduelighed i samfundet og forståelse af tilværelsen, lokalt og globalt

– at sikre børn og unge adgang og kendskab til kvalitativ filmkunst før og nu

– at lade oplevelse og viden inspirere til socialt og produktivt samvær om film og andre billedmedier

– at skabe indsigt i og forståelse for kulturaktiviteter i det danske samfund.

 

Foreningen kan arbejde for at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer og aktiviteter inden for det kulturelle felt.

 

 • 3 Medlemmer

 

Som medlemmer kan optages børn og unge.

Som medlemmer kan endvidere optages forældre og andre personer med interesse for filmklubarbejdet.

 

 • 4 Medlemskontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen. Medlemskontingentet giver ret til at deltage i klubbens filmvisninger og andre arrangementer efter nærmere bestemte retningslinjer.

 

 • 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. De optagne medlemmer eller deres forældre, i henhold til § 3, har ret til at møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes inden 1. april, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 21 dage før afholdelse med angivelse af dagsorden. Endelig dagsorden – hvis den adskiller sig fra den først udsendte – offentliggøres 7 dage før afholdelse jfr. §7.

 

 • 6 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
 6. Valg af revisor samt suppleant
 7. Evt.

 

 • 7 Forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

 • 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når mindst 10 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

 • 9 Bestyrelsen og tegningsret

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer + 2 suppleanter. Børn og unge kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år. Bilagskontrollant og suppleanter er valgt for 1 år. Genvalg kan finde sted.

I lige år vælges:          2 bestyrelsesmedlemmer

I ulige år vælges:        3 bestyrelsesmedlemmer

Hvert år vælges:         2 bestyrelsessuppleanter

Hvert år vælges ligeledes:      1 Revisor + 1 revisor suppleant

Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Fra konstituerende bestyrelsesmøder tages et referat, der underskrives af formanden. Efter generalforsamlingen underskrives referat af dirigenten.

 

 • 10 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, for 2016 gælder dog at det går fra 1. juni til 31. december.

Foreningens midler opbevares på en bankkonto administreret af kassereren

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 • 11 VEDTÆGTSÆNDRING, OPLØSNING

Til beslutning af vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et evt. overskud, der skal gå til et almennyttigt formål.

 

 

BallerupBUF Vedtægter