Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2023 kl. 18.30 i Format Bio.

Agenda:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Thore og Anders genopstiller, mens Lobna gerne vil stoppe
  Jes opstiller som ren kasserer
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor samt en revisorsuppleant
 8. Eventuelt
  (Bemærk at sager der kræver beslutning fra generalforsamlingen skal indgå under punkt 4)

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes §7, hvorved forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde den 16. marts 2023.

Efter generalforsamlingen inviterer foreningen generalforsamlingens deltagere på en (endnu ikke navngiven) film i Format Bio.

Tilmelding til generalforsamling foregår via https://ballerupbuf.nemtilmeld.dk/75